top of page

טופס רישום לקורס אנגלית 2021

רישום לקורס

1. לכל סטודנט נערך מבדק התאמת רמה ללא תשלום , בו מאובחנת רמתו של הסטודנט.

2. הרישום לקורס מתבצע ע"י מילוי טופס הרשמה,  ומילוי הצהרת בריאות ותשלום.

3. הקורס מתקיים במתכונת חד שבועית על בסיס שעתיים אקדמיות (שני שיעורים של 50 ד').

 

כיצד משלמים

1. התשלום מתבצע עם ההרשמה.

2. ניתן לשלם בכרטיס אשראי, 3, 6 או 10 תשלומים עוקבים בהתאמה למספר חודשי הלימוד.

מחירים

1. מחירו של הקורס נקבע ע"פ המחירון.

2. "חבר מביא חבר" – תנתן שעה אקדמית חינם בקורס אנגלית.

 

ביטול הרשמה

1. ניתן לבטל את ההרשמה לקורס עד שבועיים לפני תחילת הקורס, ע"י הודעה בכתב.

2. ניתן לבטל את ההתקשרות בהודעה כתובה למייל  ruth.englishhouse@gmail.com

3. הביטול ייכנס לתוקף לאחר אישור קבלת הודעת הביטול.

4. הזיכוי יינתן תוך שבועיים מאישור קבלת הודעת הביטול.

 

שונות

1. יש להודיע 24 ש' מראש על העדרות משיעור למייל  ruth.englishhouse@gmail.com

2. הודעת היעדרות משיעור ע"י סטודנט בקורס אנגלית שנעשתה בזמן שיפחת מ-24 שעות, יחייב את השיעור

    כאילו התקיים.

3. השלמה להעדרות תינתן רק על בסיס מקום פנוי בלבד, אין קיזוז תשלום עקב היעדרות.

4. ניתן להיעדר עד 2 מפגשים על כל 3 חודשי לימוד (2 מפגשים על כל 12 מפגשים בהתאמה).

5. "אינגליש האוס" שומר לעצמו את הזכות לבטל, לדחות או לשנות בכל צורה אחרת קורס קבוצתי,

    את מועדי הקורס, החלפת מורים ושינוי במדיניות התשלום, בהודעה מראש.

6. הזכות לקבלת השיעורים בקורס אנגלית מוקנית לחודשי הלימוד בהם הסטודנט נרשם בלבד.

    לא ניצל הסטודנט את מלוא מכסת השעות להן הוא זכאי, במהלך חודשי הלימוד, יראו בכך כאילו השלים את

    מלוא לימודיו בקורס והוא אינו זכאי לקבלת החזר כלשהוא, כספי או אחר, בגין אותן שעות.

* ידוע לי כי במתחם מותקנת מערכת אבטחה (וידיאו).

bottom of page