top of page

תקנון לקורס אנגלית 2021

רישום לקורס

1. לכל תלמיד/ה (מכיתה ד ) נערך מבדק התאמת רמה ללא תשלום , בו מאובחנת רמתו של התלמיד.

2. הרישום לקורס מתבצע ע"י מילוי טופס הרשמה,  מילוי הצהרת בריאות ותשלום.

3. הקורס מתקיים במתכונת חד/ דו שבועית על בסיס שעה או שעתיים אקדמיות לפי הקורס.

 

כיצד משלמים

1. התשלום הוא עבור 40 מפגשים במהלך 10 חודשי לימוד (המוקדם מבינהם).

2. ניתן לשלם בכרטיס אשראי. 

מחירים

1. מחירו של הקורס נקבע ע"פ המחירון.

2. "חבר מביא חבר" – תנתן שעה אקדמית חינם בקורס אנגלית או זיכוי של 80 ש"ח.

 

ביטול הרשמה

1. אין לבטל באופן חד צדדי או להפסיק להגיע מבלי להודיע.

2. ביטול הרשמה יתאפשר עד סוף 6 חודשים ראשונים מתאריך תחילת הלימודים בפועל.

3. ניתן לבטל את ההתקשרות בהודעה כתובה למייל  ruth.englishhouse@gmail.com

4. הביטול ייכנס לתוקף חודש אחרי הודעת הביטול.

5. הזיכוי יחושב על בסיס כל השיעורים שהתקיימו בפועל בקורס ע"י אינגליש האוס, כולל שעות תגבור ו/או שעות שניתנו כהטבת קיץ, ועל פי תחשיב של מחיר המחירון (הנחות ומבצעים תקפים לביצוע עסקה מלאה בלבד).

6. הזיכוי יינתן תוך שבועיים ממועד כניסת הביטול לתוקף.

7. לא תתקבלנה הודעות ביטולים לאחר תחילת החודש השביעי של הקורס  ולא תוחזר יתרת התשלום בגין ביטול

    השתתפות לאחר תאריך זה.

 

שונות

1. יש להודיע 24 ש' מראש על העדרות משיעור לטלפון 03-7327170.

2. השלמה להעדרות תינתן רק על בסיס מקום פנוי בלבד, אין קיזוז תשלום עקב היעדרות.

3. אינגליש האוס רשאית לשנות את מועד הקורס, היום והשעה, בהודעה מראש. 

 

אישור ההורים: קראנו את התקנון והננו מבקשים לאשר את השתתפות בתי/בני באחד הקורסים הרשומים לעיל ומתחייבים בזאת על התנהגות נאותה ושמירה על הכללים והתקנות המקובלים בקורס. ידוע לי כי אתם רשאים להפסיק את פעילות התלמיד בחוגים אם התנהגותו תמצא בלתי הולמת ותחרוג מכללי ההתנהגות הנדרשים בקורס.

* ידוע לי כי במתחם מותקנת מערכת אבטחה (וידיאו).

bottom of page