top of page

תקנון סאמר סקול 2021

רישום לסאמר סקול

1. לכל תלמיד/ה נערך מבדק התאמת רמה ללא תשלום , בו נקבעת רמתו של התלמיד.

2. הרישום לקורס קיץ מתבצע ע"י מילוי טופס הרשמה למילוי הצהרת בריאות.

 

כיצד משלמים

1. התשלום מתבצע עם ההרשמה בלבד.

2. התשלום מתבצע באשראי, עד 3 תשלומים עוקבים.

מחירים

1. מחירו של הקורס נקבע ע"פ מספר המפגשים, ע"פ המחירון.

2. לכל הקורסים יש להוסיף סכום חד פעמי, דמי הרשמה וחומרי לימוד  כמצויין במחירון.

3. "חבר מביא חבר" – ינתן שובר זיכוי לשיעור מתנה בשווי 80 ש"ח.

 

ביטול הרשמה

1. ניתן לבטל הרשמה לקורס קיץ עד 01/06/2021.

2. דמי הביטול הם 5% או 100 ש"ח, מערך התשלום, לכל תלמיד.

3. לאחר 01/06/2021, ניתן לקבל זיכוי שעות לחוג השנתי בלבד.

       שונות

1. אינגליש האוס רשאית לשנות את מועד הקורס, היום והשעה, בהודעה מראש.

2. במקרה של הפסקת קורסי הקיץ במרכז הלימוד עקב קורונה :

    * תינתן אפשרות לשיעורים בזום.

    * תינתן אפשרות להשלמת שעות הלימוד במהלך הקורס השנתי 2022-21.

אישור ההורים: קראנו את התקנון והננו מבקשים לאשר את השתתפות בתי/בני באחד הקורסים הרשומים לעיל ומתחייבים בזאת על התנהגות נאותה ושמירה על הכללים והתקנות המקובלים בקורס קיץ. ידוע לי כי אתם רשאים להפסיק את פעילות התלמיד בחוגים אם התנהגותו תמצא בלתי הולמת ותחרוג מכללי ההתנהגות הנדרשים בקורס קיץ.

* ידוע לי כי במתחם מותקנת מערכת אבטחה (וידיאו).

bottom of page