top of page

רישום לקורס

 1. לכל תלמיד/ה נערך מבדק התאמת רמה ללא תשלום , בו מאובחנת רמתו של התלמיד.

 2. הרישום לקורס מתבצע ע"י מילוי טופס הרשמה ומילוי הצהרת בריאות.

 3. הקורס מתקיים במתכונת חד/ דו שבועית על בסיס שעה או שעתיים אקדמיות לפי הקורס.

 

כיצד משלמים

 1. התשלום הוא עבור 10 חודשים (מספטמבר ועד סוף יוני).

 2. התשלום מתבצע עם ההרשמה ליתרת הזמן עד סוף שנת הלימודים.

 3. ניתן לשלם במזומן, הוראת קבע, כרטיס אשראי או בצ'קים עוקבים.

 4. בצ'קים: יש לרשום את הצ'קים לראשון או לעשירי בכל חודש (לטובת "אינגליש האוס").

 

מחירים

 1. מחירו של הקורס נקבע ע"פ המחירון.

 2. "חבר מביא חבר" – תנתן שעה אקדמית חינם בקורס אנגלית או זיכוי של 80 ש"ח.

 

ביטול הרשמה

 1. ביטול הרשמה של הרישום המוקדם תתאפשר עד 1/9/2016 ותחייב ב5% או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.

 2. לאחר ה-1/9/2016 אין לבטל באופן חד צדדי או להפסיק להגיע מבלי להודיע.

 3. ניתן לבטל את ההתקשרות בהודעה כתובה למייל  ruth.englishhouse@gmail.com.

 4. הביטול ייכנס לתוקף חודש אחרי הודעת הביטול.

 5. הזיכוי יחושב על בסיס כל השיעורים שנערכו בקורס בפועל, כולל שעות תגבור, ועל פי תחשיב של מחיר המחירון (הנחות ומבצעים תקפים לביצוע עסקה מלאה בלבד).

 6. הזיכוי יינתן תוך שבועיים ממועד כניסת הביטול לתוקף.

 7. לא תתקבלנה הודעות ביטולים לאחר ה- 1/3/2017  ולא תוחזר יתרת התשלום בגין ביטול השתתפות לאחר תאריך זה.

 

שונות

 1. יש להודיע 24 ש' מראש על העדרות משיעור לטלפון 03-7327170.

 2. השלמה להעדרות תינתן רק על בסיס מקום פנוי בלבד, אין קיזוז תשלום עקב היעדרות.

 

אישור ההורים: קראנו את התקנון והננו מבקשים לאשר את השתתפות בתי/בני באחד הקורסים הרשומים לעיל ומתחייבים בזאת על התנהגות נאותה ושמירה על הכללים והתקנות המקובלים בקורס. ידוע לי כי אתם רשאים להפסיק את פעילות התלמיד בחוגים אם התנהגותו תמצא בלתי הולמת ותחרוג מכללי ההתנהגות הנדרשים בקורס.

* ידוע לי כי במתחם מותקנת מערכת אבטחה (וידיאו).

bottom of page